Obchodní podmínky

Trocha těch oficialit

VŠEOBECNÉ


 • 1.1. Tyto webové stránky („Webové stránky“) Vám nabízí GRAPA Studio s.r.o., Bělehradská 580, 530 09 Pardubice („GRAPA Studio“).
 • 1.2. Následující podmínky používání („Podmínky používání“) upravují váš přístup a používání těchto Webových stránek, včetně informací a údajů v nich obsažených nebo dostupných jejich prostřednictvím („Obsah“). Na určité údaje nebo informace se mohou vztahovat konkrétní podmínky. Tyto zvláštní podmínky mohou být navíc k těmto Podmínkám používání, nebo v rozsahu výslovně stanoveném společností GRAPA Studio je mohou nahrazovat.
 • 1.3. Přístupem na tyto Webové stránky nebo jejich použitím potvrzujete, že jste Podmínky používání četli, porozuměli jim, souhlasíte s nimi a budete jimi právně vázáni. Pokud nesouhlasíte s podmínkami použití, nesmíte vstupovat na tyto Webové stránky ani je používat.
 • 1.4. GRAPA Studio si vyhrazuje právo aktualizovat tyto Podmínky používání kdykoli a bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější verze Podmínek používání lze získat kliknutím na odkaz „Podmínky používání“, který se nachází ve spodní části Webových stránek. GRAPA Studio si vyhrazuje právo ukončit, změnit, nebo odepřít přístup k těmto Webovým stránkám a/nebo Obsahu bez předchozího upozornění, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ POUŽITÍ.


 • 2.1. Veškerý Obsah na těchto Webových stránkách je poskytován „tak jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu. GRAPA Studio a její dceřiné společnosti, sesterské společnosti, partneři a poskytovatelé licencí se výslovně zříkají jakýchkoli prohlášení a záruk jakéhokoli druhu, včetně zejména prohlášení nebo záruk, že provoz Webových stránek bude nepřerušený, bezpečný nebo bez chyb, nebo že Obsah bude správný, úplný, spolehlivý, nebo jinak splňovat jakékoli požadavky.
 • 2.2. Získání jakéhokoli Obsahu prostřednictvím těchto Webových stránek je na vlastní nebezpečí a riziko. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody, včetně zejména škod na vašem počítačovém systému, nebo ztráty dat vyplývající z takového Obsahu, s výjimkou případů, kdy taková škoda vyplývá přímo z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti společnosti GRAPA Studio.
 • 2.3. Není-li uvedeno jinak, veškerý Obsah je určen pro osobní použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoli Obsah získaný z našich Webových stránek bez písemného souhlasu společnosti GRAPA Studio.
 • 2.4. Pokud se GRAPA Studio podílelo na díle společném, jste povinni uvádět GRAPA Studio jako autora příslušné části. Neuvedením autorství porušujete podmínky užívání.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


 • 3.1. Všechna práva k duševnímu vlastnictví, včetně zejména jakéhokoli práva autorského, ochranných známek a práv k databázi, v Obsahu a / nebo na Webových stránkách a jejich výběru a uspořádání jsou vlastnictvím společnosti GRAPA Studio, jejích sesterských a dceřiných společností a/nebo jejích partnerů nebo držitelů licencí. Veškerá práva k Obsahu nebo Webovým stránkám, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.
 • 3.2. Společnost GRAPA Studio s.r.o. pro všechny webové stránky, vytvořené a provozované společností GRAPA Studio s.r.o. si vyhrazuje výhradní vlastnické právo. Webové stránky, administrační systém a všechny jeho části jsou majetkem společnosti GRAPA Studio s.r.o. bez ohledu na další právní vztahy, smlouvy a další. Podléhají zákonu č. 121/2000 Sb., O právu autorském.
 • 3.3. Společnost GRAPA Studio s.r.o. zálohuje svým klientům veškerá grafická data, ale v případě neaktivní spolupráce dochází po uplynutí 1 roku od posledního kontaktu s klientem k odstranění dat.
 • 3.4. Pokud GRAPA Studio s.r.o. poskytuje klientovi službu v podobě tvorby Webových stránek a není pro tento projekt vytvořena webová stránka na míru v PHP a MySQL, a vybraná alternativa je zhotovení pomocí redakčního publikačního systému WordPress, konkrétně pomocí Divi Builderu. V tomto případě GRAPA Studio s.r.o. pronajímá Webové stránky klientovi na dobu neurčitou s předem stanoveným poplatkem, nebo pokud nedojde ke změně licenčních podmínek systému WordPress, či změně licenčních podmínek Divi Builderu.
 • 3.5. Pokud společnost GRAPA Studio s.r.o. poskytuje službu v podobě tvorby reklamní, portrétové, či produktové fotografie, po dokončení zakázky dává klient automaticky svolení ke zveřejnění finálních fotografií na Webových stránkách i sociálních sítí GRAPA Studia s.r.o. jakožto referenci zakázky.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN


 • 4.1. Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné třetími stranami. GRAPA Studio nemá žádnou kontrolu nad těmito stránkami, neodpovídá za obsah takových stránek, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost takových stránek. Odkazy na tyto stránky jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí, a vstupujete na ně na své vlastní riziko. Začlenění jakéhokoli odkazu neznamená schválení takových stránek společností GRAPA Studio. Při návštěvě takových stránek byste si měli přečíst podmínky používání a ochrany osobních údajů, které se na dané odkazované stránky vztahují.

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL


 • 5.1. Tyto Podmínky používání platí i pro přístup a používání zákaznického portálu, který vám GRAPA Studio nabízí („GRAPA Office“). Za tímto účelem termín „Webové stránky“ při použití v těchto podmínkách použití zahrnuje Portál (pokud z kontextu nevyplývá jinak). Kromě toho platí tento článek 5.
 • 5.2. Přístup na Portál, jeho Obsah a jeho používání, je na vaše vlastní riziko a odpovědnost.
 • 5.3. V případě, že z Portálu získáte nějaký Obsah, jehož nejste zamýšleným příjemcem, prosím, neprodleně nás informujte a odstraňte takový obsah ze svého systému.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • 6.1. Osobní informace poskytnuté nebo získané prostřednictvím Webových stránek nebo v souvislosti s nimi mohou být použity pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Dokument nesoucí podrobné informace o GDPR naleznete na našich Webových stránkách.

ODPOVĚDNOST


 • 7.1. GRAPA Studio s.r.o. ani žádná z jejích dceřiných společností, sesterských společností, partnerů nebo udělovatelů licencí v žádném případě nenese odpovědnost za žádné škody, ať už v rámci žaloby o uzavření smlouvy nebo jiného protiprávního činu, v důsledku nebo v souvislosti s přístupem nebo použitím těchto Webových stránek nebo Obsahu, s výjimkou případů, kdy takové škody vyplývají přímo z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti společnosti GRAPA Studio. V případě, že vaše země neumožňuje žádné z vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo jakékoli prohlášení o vyloučení záruk uvedených v Podmínkách používání, tyto výjimky, omezení nebo zřeknutí se budou omezeny v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy.
 • 7.2. Zodpovědná osoba: Tomáš Strejček, Kontaktní osoby: Michal Strejček, Eliška Černíková
 • 7.3. Jakákoliv smlouva, uzavřená jinou osobou než Zodpovědnou osobou (tj. Tomáš Strejček), či Kontaktní osobou (tj. Michal Strejček nebo Eliška Černíková) se považuje za neplatnou a nebude zpracována.
 • 7.4. Odsouhlasení zhotovené práce v e-mailu (office@grapa.studio, strejcek.tomas@grapa.studio, michal.strejcek@grapa.studio, cernikova@grapa.studio) se stává závaznou objednávkou dle českých zákonů.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST


 • 8.1. Podmínky používání a veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České Republiky. Jakýkoli spor, nárok nebo důvod žaloby vyplývající z těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi nebo vaše používání těchto stránek, budou předloženy jurisdikci příslušných soudů v České republice, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.

ODDĚLITELNOST


 • Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno za neplatné nebo nevymahatelné, pak bude toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením, které nejlépe odpovídá smyslu původního ustanovení, a zbývající ustanovení budou vykonána.

PROVIZE


 • 9.1. GRAPA Studio nabízí možnost provizního systému v případě zprostředkování zakázky a to až do výše 10% ceny zakázky, avšak maximálně do výše 20 000 Kč.